fbpx

Privacy Policy

TAC NV verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. 

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Bart Auman op info@mercedes-tac.be.  


Verwerkingsdoeleinden

TAC NV verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer 

(o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). 


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. 

noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, 

zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen van de Willy Van Doorne Holding binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks 

of onrechtstreeks TAC NV verbonden zijn of met enige andere partner van Mercedes-Benz Belgium; 

TAC NV garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens. 


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). 

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens 

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegende verwerking van 

hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm)van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap. 

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

– zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of 

– een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@mercedes-tac.be;


Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. 


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).